PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHI TIÊU TRONG THÁNG

  • Danh mục: Product Management
  • Đối tượng sử dụng: Mọi người
  • Ngày hoàn thành:30/07/2021

Áp dụng theo công thức chia thu nhập thành các hũ nhỏ khác nhau, phần mềm đã tùy biến lại các nhóm chi phí cần thiết và thu nhập để cá nhân có thể thiết lập và theo dõi được thu - chi trong tháng, kết hợp biểu đồ thống kê theo tháng và năm để có cái nhìn tổng quát hơn về việc chi tiêu, từ đó có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tích lũy tiền bạc.